Select Page

Ketinimų deklaracija

„Kuksando yra devyniapakopė Danbop (丹 法) praktika, atliekant Do-Shim (道心, Do Sąmonė) ir Do-Ryok (道 力, Do jėga), su aukščiausiu suvokimu suprantant savo žmogišką pareigą (大 孝心) dangaus (天) ir protėvių atžvilgiu, norėdamas išsiugdyti save ir tapti tikru bei vientisu (全人 的) asmeniu, kuris gyvenimo praktikoje įkūnija „Hong-ik-in-gan“ (弘 益 人間, žmoniškumas) ir „gwang-myeong-yi-se“ (光 名理 世, pasaulis tampa šviesesnis per ryškumą) principus. Tame ir yra tikroji ir teisinga Kuksando plitimo tarp žmonių prasmė.“

Didysis Meistras Chong San

KUKSANDO BONWON Ketinimų Deklaracija

Pirma,
kaip Kuksando praktikos ir dvasios šaltinis (siela ir šaknis), Kuksando Bonwon sustiprins pagrindinę Kuksando dvasią ir tarnaus teisingos praktikos pavyzdžiu, tuo pačiu skleidžiant ir plečiant Kuksando kelią visame pasaulyje be jokių pakeitimų ar modifikacijų.

Antra,
Kuksando Bonwon pristatys „Back-gung-son-won“, esantį ant Chiri kalno P. Korėjoje, kaip pasaulinį „Kuksando“ praktikos centrą, atvers duris darbštiems praktikuotojams, kad palaikyti jų geros praktikos siekius ir organizuos tokius renginius kaip Pasaulinė Kuksando Lyga ir Kuksando Meistrų Forumas. Ir puoselės pavyzdinių praktikuotojų tinklo plėtrą visame pasaulyje.
Tuo pasinaudodamas Kuksando Bonwon dės visas pastangas siekdamas sukurti pavyzdinį teisingos praktikos pavyzdį ir palaikyti tuos nuoširdžius praktikuotojus, kurie neša dorybę ir jėgą, kurią galima išsiugdyti tik praktiškai įgyvendinant iškilmingus Kuksando principus.

Trečia,
Kuksando Bonwon atliks intensyvias Kuksando esmės studijas ir tyrimus, remdamasis didžiojo meistro Chon San paskaitų originaliais tekstais, rankraščiais, straipsniais ir garso įrašais, kurių išskirtines teises turi tik Kuksando Bonwon. O Kuksando Bonwon skirs dešimtmetį nuodugniam ir konkrečiam Kuksando 100 metų plano sudarymui, kuris gali būti naudingas žmonijai daug aukštesniame lygmenyje. Šiuo tikslu Kuksando Bonwon sukurs ir prižiūrės įvairius magistrantų ir tyrėjų mokymo sistemos lygius ir vystysis kaip pasaulinio standarto Kuksando institutas.

Ketvirta,
„Kuksando Bonwon“ teiks įvairias „Kuksando“ programas, kurios padės žmonėms išsiugdyti sveiką kūną ir kilnų charakterį, įskaitant praktikuojančių meistrų siuntimą į viešas ir švietimo įstaigas, socialines grupes ir įmones mokyti Kuksando. Kuksando Bonwon taip pat gamins ir tiekia aksesuarus, dizainerių gaminius ir mokymo medžiagą, kurie gali padėti praktikuojantiesiems visame pasaulyje praktikoje, taip pat organizuos renginius, kuriuose populiarins Kuksando kaip sveiką gyvenimo būdą.

Penkta,
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Kuksando Bonwon padarys viską, kas įmanoma, kad padėtų praktikuojantiesiems Kuksando sukurti pasaulinę empatijos ir taikos kultūrą, kuri įkūnija rūpestį ir pagarbą sau, taip pat vienas kitam, suprasdami, kad visi esame susiję kaip vienas ir priklausome Didžiajai Gamtai.

————————————————————————————————————————————————————————

„Kouksundo is a nine-step Danbeop (丹法), the practice of mastering Do-sim (道心, mind of Do) and Do-ryeok (道力, strength of Do) with greater filial piety (大孝心) towards Cheon (天, Heaven) and ancestors, in order to cultivate oneself to become a true and whole (全人的) individual who puts “hong-ik-in-gan” (弘益人間, peace and prosperity for everyone) and “gwang-myeong-yi-sae”(光名理世, enlightening the world through brightness) principles into life practice. There lies the true meaning of spreading Kouksundo among the people.”

Grandmaster Cheongsan

The Course of KOUKSUNDO BONWON

One,
as the origin (root and soul) of Kouksundo spirit and practice, Kouksundo Bonwon will strengthen the foundation spirit of Kouksundo and serve as a model of the right practice while promoting and disseminating to the world the way of Kouksundo in its whole without any change or modification.

Two,
Kouksundo Bonwon will designate Baek-gung-seon-won located at Mt. Jiri in Korea as the global hub of Kouksundo practice, open its door to intensive practitioners to help their endeavours towards right practice, and organize events such as World’s Kouksundo league and Kouksundo masters forum and grow a global network of exemplary practitioners. Through this, Kouksundo Bonwon will strive to build a sound ethos of right practice and foster those sincere practitioners who carry virtue and strength that can be cultivated only through putting Kouksundo’s solemn principles into real practice.

Three,
Kouksundo Bonwon will carry on an intensive study and research on Kouksundo at its core based on the original text, hand-written scripts and the audio/text records of lectures by the grandmaster Cheongsan, of which only Kouksundo Bonwon holds all rights to. And Kouksundo Bonwon will devote a decade of time to establish a thorough and concrete 100-year Kouksundo plan that can benefit humanity at a greater level. For this, Kouksundo Bonwill will design and operate various levels of the training system for masters and researchers, and develop into a global standard institute.

Four,
Kouksundo Bonwon will provide various Kouksundo programs that can help people to cultivate a healthy body and honourable character, including dispatching master practitioners to public or educational institutions, social groups and enterprises to teach Kouksundo. Kouksundo Bonwon will also produce and supply tool kits, design goods and study materials that can assist practitioners around the world to further their practices, as well as organize activities to promote Kouksundo as a healthy lifestyle.

Five,
based on the above, Kouksundo Bonwon will do its utmost to assist Kouksundo practitioners in initiating a global culture of empathy and peace which present caring and respecting of oneself as well as each other, acknowledging that we are all connected as a whole and are part of a greater nature.


“Куксандо является девятиступенчатой практикой Данбоп (丹法) освоения До-Шим (道心, сознания До) и До-Рёк (道力, силы До) с великим осознанием сыновнего долга (大孝心) в отношении небес (天) и предков, для того чтобы развивать самого себя и стать истинным и цельным (全人的) индивидуумом, кто воплощает в практике жизни принципы “хонг-ик-ин-ган” (弘益人間, человечности) и “гванг-мьёнг-йи-сэ” (光名理世, делания мира просветлённее посредством яркости). В этом кроется истинный смысл распространения Куксандо среди людей”

Великий Мастер Чон Сан

 

Декларация Намерений Куксандо Бонвон

Первое,

В качестве источника (души и корня) практики и духа Куксандо, Куксандо Бонвон будет укреплять основополагающий дух Куксандо и служить образцом правильной практики, в то же время продвигая и распространяя в мире путь Куксандо в его целостности, без каких-либо изменений и модификаций.

Второе,

Куксандо Бонвон представит Бэк-гунг-сон-вон, расположенный на горе Чири в Корее, как всемирный центр практики Куксандо, откроет его двери усердным практикующим чтобы поддерживать их стремления к правильной практике, и организовывать мероприятия, такие как Мировая Лига Куксандо и Форум Мастеров Куксандо, и способствовать росту всемирной сети примерных практикующих. 

Посредством этого, Куксандо Бонвон будет прилагать все усилия, чтобы построить образцовый облик правильной практики и поддерживать тех искренних практикующих, кто несет добродетель и силу, которая может быть развита только через осуществление торжественных принципов Куксандо на практике.

 

Третье,

Куксандо Бонвон будет проводить интенсивное изучение и исследование Куксандо в его сути, основываясь на оригинальных текстах, рукописях, статьях и аудиозаписях лекций Великого Мастера Чон Сана, всеми правами на которые обладает только Куксандо Бонвон. И Куксандо Бонвон посвятит десятилетие установлению тщательного и конкретного 100-летнего плана Куксандо, который сможет принести пользу человечеству на более высоком уровне. Для этой цели, Куксандо Бонвон будет создавать и курировать различные уровни системы подготовки мастеров и исследователей, и развиваться в качестве института мирового стандарта Куксандо. 

Четвертое,

Куксандо Бонвон будет предоставлять различные программы Куксандо которые помогут людям культивировать здоровое тело и благородный характер, включая направление практикующих мастеров в общественные и образовательные учреждения, социальные группы и компании для обучения Куксандо. Куксандо Бонвон будет также выпускать и поставлять аксессуары, дизайнерские товары и обучающие материалы, которые могут помочь практикующим по всему миру продвигаться в их практике, а также будет организовывать мероприятия для продвижения Куксандо как здорового образа жизни.

Пятое,

Основываясь на вышеизложенном, Куксандо Бонвон будет делать все возможно, чтобы помочь практикующим Куксандо в инициировании глобальной культуры эмпатии и мира, что воплощается в заботе и уважении себя также как и друг друга, осознавая что все мы связаны как единое целое и являемся частью Великой Природы.